Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Маркетайз Ми” ЕООД, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.marketiseme.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

“Маркетайз Ми” ЕООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG205520003, което управлява уебсайта www.marketiseme.com дейност чрез същото. Дружеството има адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 12, имейл адрес office@marketiseme.com, телефон +359 888 252 679.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Маркетайз Ми” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт/Уебсайт – www.marketiseme.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Относно настоящите общи условия

1. “Маркетайз Ми” ЕООД предлага и извършва услуги, описани по-долу, а именно:

  1. Услуги в областта на дигиталния маркетинг, в това число контент и имейл маркетинг;
  2. Дизайн и изработка на уебсайт;
  3. Услуги, свързани със създаване и популяризиране на бранд, в това число създаване на бранд, лого и маркетингови материали
  4. Услуги по видеообработка и създаване на аудиовизуално съдържание

1.1. Към настоящия момент www.marketiseme.com няма характеристиките на онлайн магазин по смисъла на българското законодателство и чрез интерфейса на уебсайта не могат да бъдат поръчвани стоки или услуги. Доколкото потребителите могат да осъществят връзка с Търговеца посредством контактна форма или по друг начин, поръчка на предлаганите услуги се извършва единствено със средствата на пряко договаряне.

1.2. Настоящите общи условия, в частта отнасяща се до сключването на договор за услуга се прилагат единствено доколкото между страните не е уговорено друго в рамките на директно договаряне.

1.3. Независимо от приложението на разпоредбите за сключване и изпълнение на договори за услуги, всички останали разпоредби остават в сила между Потребители и Търговеца и регулират използването на www.marketiseme.com.

Поръчка

2. Потребителите могат да поръчват услуги от Търговеца в рамките на пряко договаряне, осъществено по неформален начин, включително чрез средствата на дистанционна комуникация.

2.1. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца или сключването на писмено споразумение, обективиращо уговорките между страните.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

  1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца, включително и в рамките на използване на поръчаните услуги;
  3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

3.2. Плащането на услугата е елемент от фактическия състав на сключването на договор.

Предоставяне на услугите

4. Специфичните детайли по предоставяне на услугите не са предмет на настоящите общи условия и следва да бъдат уговаряни между страните за всяка отделна поръчка. Независимо от това страните ще считат, че услугите следва да бъдат предоставяни от страна на Търговеца, когато не е уговорено други, с грижата на добър Търговец и при съобразяване на обичайните стандарти и практики за работи за съответните услуги.

Цени

5. Цените на предлаганите услуги са тези, договорени между страните към момента на извършване на поръчка или сключване на споразумение относно предоставяне на услуги, освен в случаи на очевидна грешка.

Плащане

6. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги чрез плащане посредством банков превод или, когато такава възможност е изрично предвидена от Търговеца, чрез услугите на платежен оператор.

7. Плащане по банков път се счита за завършено в момента на заверяване н банковата сметка на Търговеца и когато плащането е съпроводено с достатъчно информация, позволяваща на Търговеца да идентифицира поръчката на Потребителя.

8. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

9. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

10. Търговецът запазва правото си да предвиди и други способи за плащане на предоставяните услуги.

Отказ от договора и замяна

11. Предвид характера на предоставяните услуги, Потребителят има правото да се откаже от дадена услуга при условията на ЗЗП единствено, ако изпълнението на услугата не е започнало от страна на Търговеца.

12. Извън правото на отказ на потребителя при договор сключен от разстояние по ЗЗП, Търговецът може да предостави и допълнителни възможности за отказ от договора, за които потребителят следва да бъде уведомен чрез интерфейса на уебсайта.

13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които желае да се откаже.

14. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

15. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

16. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите услуги.

17. В случай че потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

18. Прекратяването на договора има действие за напред и Търговецът няма задължение за връщане на платената до момента на прекратяването цена на услугата.

19. Правилата относно отказ от договора се прилагат единствено по отношение на потребители, които имат качеството „потребител“ съгласно разпоредбите на ЗЗП. Подобна възможност не се предоставя за потребители, които използват услуги в рамките на своята стопанска дейност.

20. По отношение на потребители, които нямат качеството „потребители“ съгласно разпоредбите на ЗЗП, Търговецът може да предложи различна варианти за отказ от договора, които следва да бъдат изрично договорени със средствата на пряко договаряне между страните.

Гаранции и рекламации

21. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното, когато след предоставяне на услугата са открити несъответствия с нейното описание.

22. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

23. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на услугата с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

24. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

25. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

26. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

27. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

28. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

Интелектуална собственост на уебсайта

29. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

30. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

31. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

32. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

33. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Интелектуална собственост във връзка с предлаганите услуги

34. Доколкото в рамките на предоставяните услуги, в това число услуги по създаване на бранд и маркетингови материали, както и при доставката на услуги по създаване и обработване на аудиовизуални произведения, е възможно да бъдат създадени обекти на интелектуалната собственост, ако не е уговорено друго, се счита, че съответните материали са изработени по задание на потребителя, поръчал услугата и всички права върху интелектуалната собственост възникват в полза на потребителя.

35. Без да се нарушават разпоредбите на горната точка от настоящите общи условия Търговецът запазва правото да използва съответните обекти в рамките на своята дейност за нуждите на промотиране на същата пред настоящи и потенциални клиенти, включително да поставя съответните обекти в свое портфолио и да постави лого на съответния потребител в своя уебсайт като референция за осъществени търговски отношения.

36. Ако друго не е уговорено между страните Търговецът запазва правото да бъде назован като автор (attribution) за съответните материали в степен, която е възприета в обичайната практика за съответните обекти на интелектуалната собственост.

37. За нуждите на тълкува на горните точки правата на Търговеца по горните точки могат да бъдат упражнявани единствено за посочената в точка 35 цел и не могат да бъдат използвани за никаква друга стопанска дейност.

Прекратяване и разваляне на договора

38. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

39. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

40. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

41. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

42. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

43. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

44. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

45. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

46. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Scroll to Top